Alliade Zorggroep
Samen doen wat wél kan
Meriant

Wet zorg en dwang

Bij Meriant leveren we elke dag zorg en begeleiding aan kwetsbare ouderen. Daarbij is het belangrijk dat u zelf kunt blijven bepalen wat er wel of niet in uw leven gebeurt. Omdat u het recht hebt om zelf keuzes te maken en beslissingen te nemen, zodat u het leven kunt leiden dat ú wilt. Oók wanneer u dementie heeft of bijvoorbeeld Korsakov of de ziekte van Huntington.

Uw leven inrichten op een manier die bij u past; dat betekent zorg en ondersteuning krijgen waar u zelf achter staat. Daarom krijgt u bij Meriant geen onvrijwillige zorg, behalve als dat de enige manier is waarop we kunnen voorkomen dat u of de mensen om u heen gevaar lopen. In dat geval is er sprake van (risico op) ernstig nadeel.

In onze zorg en ondersteuning zijn we altijd op zoek naar een goed evenwicht tussen vrijheid en veiligheid. Het is belangrijk dat we dit met elkaar doen: de zorgmedewerkers van Meriant, samen met u en uw familie/vertegenwoordigers. Met elkaar kijken we welke zorg en ondersteuning op welk moment het beste past. De Wet zorg en dwang helpt ons daarbij.

Wat is onvrijwillige zorg?

Soms is er andere zorg nodig dan in het zorgplan staat. Zorg die u niet wilt. Er is dan sprake van onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alle zorg waarmee u of uw vertegenwoordiger niet instemt. Ook wanneer u heeft ingestemd met de zorg, maar de cliënt zich verzet, is er sprake van onvrijwillige zorg.

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang (Wzd) is ingegaan op 1 januari 2020. Deze nieuwe wet regelt de rechten van mensen die onvrijwillige zorg krijgen. Uitgangspunt van de Wzd is dat niemand onvrijwillige zorg krijgt, tenzij er sprake is van (een risico op) ernstig nadeel. Alleen als dat ernstig nadeel niet op een andere manier te voorkomen is, mag onvrijwillige zorg gegeven worden, maar altijd zo kort mogelijk. Daarom zit er in de wet een stappenplan om de onvrijwillige zorg zo snel mogelijk weer af te bouwen.

Voor wie is de Wet zorg en dwang?

  • De Wet zorg en dwang (Wzd) is voor mensen die:
    • een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), Korsakov, Huntington, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een verstandelijke beperking hebben,
    • die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling wonen,

en onvrijwillige zorg krijgen. 

Wat is ernstig nadeel?

De Wet zorg en dwang spreekt over ernstig nadeel wanneer uw gedrag gevaar oplevert voor uzelf of voor de mensen in uw omgeving. Wanneer er precies sprake is van ernstig nadeel, leest u in de folder Wet zorg en dwang.

Welke vormen van onvrijwillige zorg zijn er?

Volgens de Wet zorg en dwang zijn er 9 verschillende vormen van onvrijwillige zorg. Al deze vormen staan in de folder Wet zorg en dwang. De folder vindt u onderaan deze pagina.

Hoe werkt het stappenplan?

We proberen altijd om zo snel mogelijk te stoppen met de onvrijwillige zorg, of om samen een vorm te vinden die minder ingrijpend is voor u. Hiervoor volgen we het verplichte stappenplan uit de Wet zorg en dwang.
Het stappenplan bestaat uit 5 stappen. Bij iedere stap bespreken we opnieuw of onvrijwillige zorg nodig is, en zo ja, wélke onvrijwillige zorg.

Verder worden bij iedere stap verschillende deskundigen betrokken. Zorgmedewerkers van Meriant die betrokken zijn bij de zorg die u krijgt, zorgmedewerkers van Meriant die niet bij u betrokken zijn, én deskundigen van andere zorgorganisaties. De zorgverantwoordelijke is bij alle stappen aanwezig. U en uw familie/vertegenwoordiger wordt nauw betrokken bij het (maken van het) stappenplan.

Wat doet de zorgverantwoordelijke?

In de Wet zorg en dwang is een belangrijke rol weggelegd voor de zorgverantwoordelijke. Hij of zij is verantwoordelijk voor uw Leefplan (met alle afspraken over de zorg en ondersteuning die u krijgt) en het overleg over de onvrijwillige zorg. Bij Meriant heeft de zorgcoördinator de rol van zorgverantwoordelijke. 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Hebt u vragen of klachten over onvrijwillige zorg? Bespreek dit dan altijd eerst met de zorgverantwoordelijke. Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Die is er niet alleen voor de u, maar ook voor uw familie. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn:

Welmoed van der Goot 
E-mail: WelmoedvanderGoot@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 45 73 32

Jikkie Taekema 
E-mail: JikkieTaekema@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 51 79 52

Lees ook de folder onderaan deze webpagina.

Klachtenregeling Wzd?

De Wet zorg en dwang heeft een speciale klachtenregeling. Hier kunt u terecht als u een klacht hebt over onvrijwillige zorg. De vertrouwenspersoon Wzd kan u hierbij helpen.

Klachten die betrekking hebben op onvrijwillige zorg en de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) worden behandeld door de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KOCZ).

U kunt uw klachten over onvrijwillige zorg en de Wzd niet zelf rechtstreeks indienen bij de KCOZ. Dit moet via Meriant. Na ontvangst van de klacht neemt het KCOZ contact met u op over uw klacht. 

Meer weten over onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang?

Alle informatie over de Wet zorg en dwang vindt u op www.dwangindezorg.nl. U kunt ook altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon Wzd.

Bijzondere opnemingen en zorg

Kiezen voor een woonzorglocatie van Meriant gebeurt vrijwillig. Soms komen bewoners bij ons via de wet zorg en dwang (Wzd), bijvoorbeeld als de situatie thuis niet meer toereikend of veilig is. In die gevallen heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) toestemming gegeven voor een gesloten opname. De Wet zorg en dwang regelt ook wanneer bewoners zonder hun toestemming behandeld mogen worden. Wij handelen alleen zonder uw toestemming in situaties die uzelf of uw omgeving in gevaar brengen. Wij volgen daarbij altijd de wettelijke regels en besluiten van het CIZ of een rechter. Mochten maatregelen nodig zijn die uw vrijheid beperken, dan zijn we daar bij Meriant zeer terughoudend in. Hierbij hanteren wij het uitgangspunt: nee tenzij…… Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen, als laatste redmiddel. We volgen hierbij het landelijke beleid en overleggen altijd met de familie.

Scrollen