Meriant

ANBI gegevensoverzicht

ANBI Meriant is sinds 1 januari 2015 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee zijn wij vrijgesteld van schenkingsrechten en erfbelasting. Als ANBI hebben wij ook een zogenaamde publicatieplicht. Dit betekent dat wij bepaalde informatie inzichtelijk moeten maken voor de buitenwereld. Dat doen we op deze webpagina.

ANBI informatieoverzicht


1. Naam van de instelling
Stichting Meriant

2. RSIN-nummer
822156623

3. Contactgegevens
Bezoekadres:
Trambaan 10
8441 BH Heerenveen

Postadres:
Postbus 303
8440 AH Heerenveen

Telefoonnummer: 0513 - 64 38 00
E-mailadres: info@meriant.nl

4. Onze doelstelling
Cliënten respecteren in wat zij vinden, voelen en willen. Dat is de basis van onze dienstverlening. We bieden deskundige zorg en ondersteuning bij het voortzetten van het leven, zoals onze cliënten dat gewend zijn te leiden. Thuis, of in een van onze negen huizen voor verzorging, revalidatie, behandeling en/of tijdelijk verblijf.

Ouder worden staat helaas vaak gelijk aan een afnemend vermogen om het leven in te vullen zoals we zouden willen. Niemand wil afhankelijk worden. Maar als dat dan toch gebeurt, vinden wij het bij Meriant belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Wij ondersteunen hen bij het voortzetten van het leven zoals zij dat gewend zijn te leven.

5. Het beleidsplan
Bij Meriant willen we weten wie onze cliënten zijn, en wat zij belangrijk vinden. Hoe zij onze zorg ervaren - zowel in de basis als met de gewenste extra’s - staat daarbij centraal. Deze ambitie hebben we samengevat in de visie: ‘(H)erken wie ik ben’ .

Onze ambitie maken we waar door ons te richten op een zestal speerpunten die zijn afgeleid van onze strategie.

De speerpunten van Meriant:

1. (H)erken wie ik ben bestendigen en doorontwikkelen.
2. Goede zorg aan onze cliënten.
3. Bevlogen, betrokken en deskundige medewerkers.
4. Goede afstemming van vraag en aanbod en daarbij horende (nieuwe) zorgproducten en woonvormen die verbinden en bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering.
5. Inzet van facilitaire dienstverlening en technologische ondersteuning die bijdraagt aan welzijn van cliënten, cliënten ondersteunt en het werken voor onze medewerkers gemakkelijke maakt.
6. Gemeenschappen en lerende netwerken.

De zes speerpunten en de onderliggende activiteiten worden altijd in verbinding met elkaar vormgegeven. Ze dragen altijd bij aan het welzijn van onze cliënten, maar dragen ook bij aan gezonde bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld gebruiken we (nieuwe) technologie, dan heeft de cliënt er baat bij, wordt het werken voor medewerkers gemakkelijker, is het effectief en betaalbaar.

6. Bestuur en beloning
Stichting Meriant valt onder koepelstichting Zorggroep Alliade. Meriant wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur en de dagelijkse leiding is in handen van directeur Hugo Broekman. Alle bestuursbevoegdheden van Meriant komen toe aan Zorggroep Alliade.

Voor de bestuurstaken van de ANBI ontvangt Alliade geen beloning. Gegevens over de beloning van de bestuurders vindt u in het jaardocument van Alliade. Deze kunt u inkijken op www.jaarverslagenzorg.nl. Zoek op Alliade/Heerenveen.

Werknemers van Meriant ontvangen een salaris op basis van de CAO-VVT.

7. Verslag van onze activiteiten
Onderstaand geven we een korte samenvatting per speerpunt. De speerpunten van Meriant:
1. (H)erken wie ik ben bestendigen en doorontwikkelen.
2. Goede zorg aan onze cliënten.
3. Bevlogen, betrokken en deskundige medewerkers.
4. Goede afstemming van vraag en aanbod en daarbij horende (nieuwe) zorgproducten en woonvormen die verbinden en bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering.
5. Inzet van facilitaire dienstverlening en technologische ondersteuning die bijdraagt aan wel-zijn van cliënten, ondersteunt en het werken voor onze medewerkers gemakkelijke maakt.
6. Gemeenschappen en lerende netwerken.

(H)erken wie ik ben bestendigen en doorontwikkelen. Daar werken we met elkaar aan door de visie goed naar voren te laten komen in ons doen en laten. We doen dat o.a. door:

 • Handen en voeten te geven in onze dagelijkse praktijk aan de ‘3 klantbeloftes’.
 • Een waardevolle daginvulling met en voor cliënten en hun netwer

Het bieden van goede zorg aan onze cliënten. Daar werken we aan door goed oog en oor te hebben voor wat de cliënt wil. Activiteiten die we oppakken zijn:

 • Het goede gesprek op alle niveaus met gebruik van beschikbare instrumenten.
 • Invulling geven aan project Be-leef, waarmee we het leven van de cliënt meer kleur geven.
 • Het verder invulling geven aan het klantcontactcentrum. Cliënten, toekomstige cliënten en familieleden kunnen hier terecht met hun vragen over welzijn en zorg

Bevlogen, betrokken en deskundige medewerkers zijn nodig om goede zorg te geven. We zijn kri-tisch op ons handelen en verbeteren en ontwikkelen ons voortdurend. We doen dat o.a. door:

 • Elkaar te toetsen op goed handelen en door inzet van zelfanalyse.
 • Leren omgaan met tijdsdruk en keuzes maken zodat de juiste zorg wordt geleverd.
 • Opleiden zij-instromers, doorscholen werknemers.

Goede afstemming van vraag en aanbod en daarbij horende zorgproducten en woonvormen die verbinden en bijdragen aan gezonde bedrijfsvoering o.a. door:

 • Onderzoek en ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Aanbieden van intramurale appar-tementen aan extramurale cliënten of andere doelgroepen.
 • Onderzoek en ontwikkelen van zorgproducten. Aanbieden van extramurale zorg om cliën-ten de mogelijkheid te geven zo lang mogelijk thuis te wonen en de mogelijke overgang naar zorg met verblijf te vergemakkelijken.

Facilitaire diensten en technologische ondersteuning die het werken makkelijker maken o.a. door:

 • Samen Verder on Line optimaal uitnutten.
 • De familie toegang tot het zorgleefplan geven.
 • Zelfstandigheid en bewegingsvrijheid van cliënten vergroten met behulp van Domotica. We onderzoeken wat de cliënt nodig heeft aan technologie en wat helpt om ermee te kunnen werken. Wat bieden we als basispakket en wat kan aanvullend zijn?

Met het ontwikkelen van en deelnemen aan communities en netwerken zoeken we de verbinding met de omgeving. We doen dat o.a. door:

 •  Kennis en ervaring delen in het lerend netwerk met 2 collega zorgorganisaties.
 •  Deelnemen aan het onderzoeksnetwerk UMCG.

8. Financiële verantwoording