Meriant

ANBI gegevensoverzicht

ANBI Meriant is sinds 1 januari 2015 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee zijn wij vrijgesteld van schenkingsrechten en erfbelasting. Als ANBI hebben wij ook een zogenaamde publicatieplicht. Dit betekent dat wij bepaalde informatie inzichtelijk moeten maken voor de buitenwereld. Dat doen we op deze webpagina.

ANBI informatieoverzicht


1. Naam van de instelling
Stichting Meriant

2. RSIN-nummer
822156623

3. Contactgegevens
Bezoekadres:
Trambaan 10
8441 BH Heerenveen

Postadres:
Postbus 303
8440 AH Heerenveen

Telefoonnummer: 0513 - 64 38 00
E-mailadres: info@meriant.nl

4. Onze doelstelling
Cliënten respecteren in wat zij vinden, voelen en willen. Dat is de basis van onze dienstverlening. We bieden deskundige zorg en ondersteuning bij het voortzetten van het leven, zoals onze cliënten dat gewend zijn te leiden. Thuis, of in een van onze negen huizen voor verzorging, revalidatie, behandeling en/of tijdelijk verblijf.

Ouder worden staat helaas vaak gelijk aan een afnemend vermogen om het leven in te vullen zoals we zouden willen. Niemand wil afhankelijk worden. Maar als dat dan toch gebeurt, vinden wij het bij Meriant belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Wij ondersteunen hen bij het voortzetten van het leven zoals zij dat gewend zijn te leven.

5. Het beleidsplan
Bij Meriant willen we weten wie onze cliënten zijn, en wat zij belangrijk vinden. Hoe zij onze zorg ervaren - zowel in de basis als met de gewenste extra’s - staat daarbij centraal. Deze ambitie hebben we samengevat in de visie: ‘(H)erken wie ik ben’ .

Focus voor 2019
Onze ambitie maken we waar door ons te richten op een zestal speerpunten die zijn afgeleid van onze strategie.
De speerpunten van Meriant:

 1. (H)erken wie ik ben door ontwikkelen.
 2. Goede zorg aan onze cliënten op een locatie waar de cliënt zicht thuis voelt. 
 3. Goede afstemming van vraag en aanbod en daarbij horende (nieuwe) zorgproducten en woonvormen die verbinden en bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering.
 4. Bevlogen, betrokken en deskundige medewerkers.
 5. Inzet van facilitaire dienstverlening en technologische ondersteuning die bijdraagt aan welzijn van cliënten, cliënten ondersteunt en het werken voor onze medewerkers plezieriger en gemakkelijker maakt.
 6. Gemeenschappen en lerende netwerken.

De zes speerpunten en de onderliggende activiteiten worden altijd in verbinding met elkaar vormgegeven. Ze dragen altijd bij aan het welzijn van onze cliënten, maar dragen ook bij aan een gezonde bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld gebruiken we (nieuwe) technologie, dan heeft de cliënt er baat bij, wordt het werken voor medewerkers gemakkelijker en is het effectief en betaalbaar.

6. Bestuur en beloning
Stichting Meriant valt onder koepelstichting Zorggroep Alliade. Meriant wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur en de dagelijkse leiding is in handen van directeur Grietje van Buiten. Alle bestuursbevoegdheden van Meriant komen toe aan Zorggroep Alliade.

Voor de bestuurstaken van de ANBI ontvangt Alliade geen beloning. Gegevens over de beloning van de bestuurders vindt u in het jaardocument van Alliade. Deze kunt u inkijken op www.jaarverslagenzorg.nl. Zoek op Alliade/Heerenveen.

Werknemers van Meriant ontvangen een salaris op basis van de CAO-VVT.

7. Verslag van onze activiteiten

Onderstaand geven we een korte samenvatting per speerpunt.

(H)erken wie ik ben door ontwikkelen.

We doen dat o.a. door:

 • Een waardevolle dag invulling met en voor cliënten en hun netwerk met tijd en aandacht voor de bewoner.
 • Onderzoeken hoe we handen en voeten kunnen geven in onze dagelijkse praktijk aan de ‘klantbeloftes’. Met de klantbeloften concretiseren we (h)erken wie ik ben.

Het bieden van goede zorg aan onze cliënten. Daar werken we aan door goed oog en oor te hebben voor wat de cliënt wil. Activiteiten die we oppakken zijn:

 • Het goede gesprek op alle niveaus met gebruik van beschikbare instrumenten.
 • Uitvoering blijven geven aan het project Beleef, waarmee we het leven van de cliënt meer kleur geven.
 • Het verder invulling geven aan het klantadviescentrum. Cliënten, toekomstige cliënten en familieleden kunnen hier terecht met hun vragen over welzijn en zorg. Klantadviescentrum zorgt samen met de afdelingen voor een goede plek voor de bewoner.

Bevlogen, betrokken en deskundige medewerkers zijn nodig om goede zorg te geven. We zijn kritisch op ons handelen en verbeteren en ontwikkelen ons voortdurend. We doen dat o.a. door:

 • Elkaar te toetsen op goed handelen en door inzet van zelfanalyse.
 • Keuzes te maken in de medewerkersmix zodat de juiste zorg wordt geleverd.
 • Opleiden zij-instromers, doorscholen werknemers.
 • Leren verbeteren en innoveren.

Goede afstemming van vraag en aanbod en daarbij horende zorgproducten en woonvormen die verbinden en bijdragen aan gezonde bedrijfsvoering o.a. door:

 • Onderzoek en verder door ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Aanbieden van intramurale appartementen aan extramurale cliënten of andere doelgroepen.
 • Onderzoek en ontwikkelen van zorgproducten. Aanbieden van extramurale zorg om cliënten de mogelijkheid te geven zo lang mogelijk thuis te wonen en de mogelijke overgang naar zorg met verblijf te vergemakkelijken.

Facilitaire diensten en technologische ondersteuning die het werken makkelijker maken o.a. door:

 • Samen Verder on Route Online optimaal uitnutten.
 • De familie toegang tot het Leefplan geven.
 • Zelfstandigheid en bewegingsvrijheid van cliënten vergroten met behulp van Domotica en andere technologieën.
 • Verder stroomlijnen klantambities Meriant en de ondersteunende diensten van Alliade.

Met het ontwikkelen van en deelnemen aan communities en netwerken zoeken we de verbinding met de omgeving. We doen dat o.a. door:

 • Kennis en ervaring delen in het lerend netwerk met 2 collega zorgorganisaties.
 • Deelnemen aan het onderzoeksnetwerk UMCG.
 • Dementieproject binnen de wijk (Heerenveen en Wolvega)
 • Beleeftuin Lindestede, waarbij scholen, kinderopvang, trimgroepen en seniorclubs zijn betrokken.

8. Financiële verantwoording
In onderstaande bijlage 'ANBI rapport' vindt u onze balans en resultatenrekening.