Meriant

In gesprek met medewerkers Meriant

Een aantal collega’s van afdelingen de Stoeke en de Striepe is ontevreden over hun werk. Dit hebben ze bij de FNV kenbaar gemaakt. De FNV heeft de media ingelicht. We vinden deze situatie heel vervelend. In de eerste plaats omdat het onrust veroorzaakt bij bewoners, familie, vrijwilligers en ook bij collega’s.

Meriant herkent zich ook niet in het beeld dat wordt geschetst; er zou een angstcultuur heersen en geen waardering zijn voor de medewerkers. Er is altijd in openheid en goede samenwerking met alle betrokkenen gewerkt aan veranderingen die we willen en moeten doorvoeren in onze manier van werken.

Visie (h)erken wie ik ben
In 2016 is Meriant gestart met de visie ‘(h)erken wie ik ben’. Samen met bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers hebben we deze visie bedacht en vorm gegeven. In de visie ‘(h)erken wie ik ben’ zijn de wensen en het welbevinden van de bewoners het uitgangspunt. Daarnaast hebben de collega’s  meer verantwoordelijkheid. Collega’s roosteren voor een groot deel zelf en hebben hierdoor meer invloed op hun balans voor werk-privé. Dat dit op een groot aantal afdelingen goed werkt, blijkt uit de stijgende cliënt- en medewerkerstevredenheid.

Kleinschalig werken
Sinds de nieuwe visie is op de Stoeke en de Striepe de kwaliteit van zorg al verbeterd. Toch blijft een aantal collega’s van deze afdelingen het lastig vinden de laatste slag naar de nieuwe manier van werken te maken. Een aantal medewerkers blijft ontevreden over de nieuwe manier van werken, ondanks gesprekken, coachingstrajecten en verdere begeleiding.

Keurmerk Beste Werkgever
Collega’s zijn over het algemeen tevreden over hun werk. De resultaten van het anonieme tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn dit jaar heel positief. Meriant heeft goed gescoord en kreeg hiermee het Beste Werkgever keurmerk. De tevredenheid geldt ook voor de effecten van de veranderingen die zijn ingezet, zoals het zelf roosteren en het werken in kleinschalige teams. Veel medewerkers ervaren hierdoor juist meer ruimte om hun werk goed te kunnen regelen. Daardoor neemt plezier in het werk toe. Ook de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn positief over de kwaliteit van zorg, de cliënttevredenheid en Meriant als werkgever. 

Coaching
Het blijft heel jammer dat het ons nog niet is gelukt een deel van de medewerkers van de Stoeke en de Striepe voldoende te ondersteunen in de nieuwe manier van werken. De betrokkenheid van deze medewerkers is groot en dat waarderen we. Tegelijk veranderen de zorg en de behoeften van bewoners ook en is het belangrijk de werkwijze daar op aan te passen, dicht bij de bewoner en kleinschalig.

Goede ervaringen
Meriant zal haar nieuwe manier van werken dan ook niet veranderen. We weten door de goede ervaringen van de andere 26 teams dat we op de goede weg zijn. Dat wordt ondersteund door de positieve reacties van bewoners en familie. Tegelijk weten we dat veranderen niet altijd eenvoudig is. We zullen alles in het werk stellen om de teleurgestelde medewerkers op een goede manier te ondersteunen, want niemand is gebaat bij een conflict. Bewoners niet, de betrokken medewerkers niet en ook Meriant niet.

Hugo Broekman,
directeur Meriant